My photo

Services

Ехокардиография (ЕхоКГ):

Изследване, което дава изключително голяма и точна информация и е в основата на съвременната кардиодиагностика. Ехокардиографията е метод, при който чрез ултразвукови вълни, изпратени към сърцето и големите съдове се изобразяват на екран - ултразвукови отражения - ехата на различните структури-междукамерната и междупредсърдната преграда, свободни стени на камерите, предсърдията, аортата и белодробната артерия, митралната, аортната и трикуспидална клапа, камерните и предсърдните кухини. ЕхоКГ - изследване може да се направи от различни места (прозорци) на прекордиума, югуларната ямка и субксифоидно. Тази ЕхоКГ се нарича трансторакална, т.е. с трансдюсер, поставен върху гръдния кош.

Съвременната ЕхоКГ включва няколко разновдности:

1). Едноразмерна (М-МОДЕ)

2). Двуразмерна (2РЕхоКГ)

3). Доплер ехокардиография в три варианта - с пулсиращ доплер (пулсов доплер), с продължителна вълна (СW-Доплер) и цветен Доплер.

Едноразмерната и двуразмерната ЕхоКГ дават образа на сърдечните структури и техните движения (морфология и кинетика) , а Доплер ЕхоКГ представя кривата на скоростта на кръвотока в точно определено място на сърцето, т.е. локализира точно мястото на кръвотока, чиято скорост се регистрира. Той обаче може да измерва само сравнително ниски скорости. Доплер с продължителна вълна (СW) не може да локализира мястото на кръвотока, чиято скорост се представя. За сметка на това този метод измерва високи скорости и е подходящ за определяне на градиенти на налягане. Цветната Доплер ЕхоКГ е видоизменена пулсова Доплер ЕхоКГ, при която различните скорости на кръвотока се представят с цветове. По този начин се постига цветно изобразяване на самия кръвоток, като посока на неговото движение, локализация и площ. Цветният Доплер има съществено значение и улеснява бързото и по-точното разпознаване на регургитационните и шънтовите лезии на сърцето. Този метод придоби много голямо диагностично значение при почти всички сърдечни заболявания и особено при клапни сърдечни лезии, кардиомиопатии, перикардни заболявания, ИБС, тумори на сърцето, инфекциозен ендокардит, вродени сърдечни аномалии, дисекация на аортата. Чрез ехокардиография може да се определи дебелината на междукамерната преграда, свободната стена на лявата камера, размерите на аортата, лявото предсърдие и дясната камера, размерите и обемите на левокамерната кухина и функцията на лявата камера.